Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gebruikers van Zermelo en op alle bezoekers van de websites zermelo.nl, zermelo.academy en hun subdomeinen. Onder Zermelo wordt in deze privacyverklaring verstaan: Zermelo Software B.V.

Op de websites van Zermelo worden persoonsgegevens verzameld. Wij respecteren de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wij verwerken vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Het gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden aangeleverd (bijvoorbeeld via het contact- en inschrijfformulier) of waarvan bij aanlevering duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven of wanneer wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze websites;
 • om u de mogelijkheid te bieden u in te schrijven voor de door ons aangeboden cursussen of activiteiten;
 • het verzorgen van cursussen en activiteiten op afstand;
 • het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties;
 • het bijhouden van contact met u;
 • om aan uw verzoek te voldoen of uw vraag te beantwoorden;
 • voor het behandelen van klachten;
 • het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • het voeren en bijhouden van licentieadministratie;
 • het versturen van facturen;
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Zermelo maakt enkel gebruik van functionele cookies, bijvoorbeeld om “ingelogd blijven” te faciliteren en om de beveiliging van de websites te garanderen.

Categorieën persoonsgegevens
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Uw NAW-gegevens;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Technische gebruiksgegevens (IP-adres, user agent etc.);
 • Uw beeld, geluid en chatberichten bij deelname aan activiteiten op afstand;
 • Eventuele dieetwensen (bij deelname aan cursussen);
 • Eventuele andere persoonsgegevens die door u worden ingevuld bij een bericht of inschrijving.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. Zermelo hanteert in die gevallen de wettelijke termijn. Bij het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens verwijderd en zijn dan niet meer toegankelijk. De gegevens zijn nog maximaal 90 dagen aanwezig in back-ups.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze websites verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. Zo besteden wij sommige werkzaamheden uit, omdat soms specialistische kennis van derden beter is of omdat het bij Zermelo ontbreekt aan bepaalde kennis. Het kan dan voorkomen dat klantgegevens gedeeld worden met derden. Wij sluiten met die partijen strikte contracten waarin duidelijk wordt vermeld welke persoonsgegevens gedeeld worden en waarom.

Bij deelname aan een cursus of andere activiteit op afstand worden uw naam, e-mailadres, beeld, geluid en chatberichten gedeeld met de andere aanwezigen. Als de activiteit het toelaat, kunt u ervoor kiezen een of meer van deze gegevens niet te delen.

Wij stellen duidelijke eisen aan de verstrekking van gegevens aan derden en zorgen ervoor dat deze gegevens uitsluitend voor het afgesproken doel worden gebruikt. Daarnaast zorgen wij ervoor dat deze derden de gegevens beschermen en vernietigen zodra de gegevens niet nodig meer zijn. Tot slot is Zermelo in sommige gevallen wettelijk verplicht om bepaalde gegevens ter verstrekken aan bijvoorbeeld politie, justitie of de belastingdienst.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken.

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Tevens nemen wij fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn. Daarnaast maken wij gebruik van het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Uw rechten
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens: u heeft het recht om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Recht op correctie van uw persoonsgegevens: indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u verwerken heeft u het recht op verbetering of aanvulling van de betreffende persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens en recht op bezwaar: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken of bezwaar te maken tegen deze verwerking, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt of als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: in sommige gevallen heeft u recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.

Een verzoek tot uitoefening van uw rechten kunt u indienen door contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Hoe u contact op kunt nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, vindt u onder het kopje ‘Contact’.

Indien u een verzoek tot uitoefening van een van deze rechten indient, zullen wij altijd uw identiteit verifiëren. Over het algemeen doen wij er alles aan om binnen 30 dagen aan uw verzoek te voldoen. Deze tijdslimiet kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek.

Contact
Zermelo heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Bij deze persoon kunt u naast de uitoefening van uw rechten ook terecht voor vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy. U kunt onze Functionaris Gegevensbescherming bereiken via privacy@zermelo.nl.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2022.